2820 Santa Fe Vista, Olivenhain | $1,625,000

2820 Santa Fe Vista, Olivenhain | $1,625,000

About 2820 Santa Fe Vista, Olivenhain | $1,625,000

5 BR, 4 BA | Approx. 3,676 SF